Nowe technologie w budownictwie. Automaty do natrysku

Płyty wiórowe laminuje się w prasach krótkotakto-wych i stąd ich nazwa płyty laminowane K. Produkcję krajowych płyt laminowanych K uruchomiono w 1977 r. w ZPW Grajewo i ZPW Wieruszów. Cykl produkcyjny płyt laminowanych K obejmuje na­stępujące procesy technologiczne:
• produkcję żywicy mocznikowo-formaldehydowej, melaminowo formaldehydowej oraz modyfikatorów, utwardzaczy, środków rozdzielających i innych dodatków;
1.produkcję filmów, tj. impregnację papierów dekoracyjnych żywicami;
1.laminowanie płyt.
Produkcja płyt wiórowych laminowanych K polega na obustron­nym naprasowywaniu na powierzchnie płyt filmu dekoracyjnego o stopniu nasycenia 130^-140%, zależnym od rodzaju papieru sklejka szalunkowa. Papier dekoracyjny o gramaturze 120 g/m2 nasyca się dwukrotnie: najpierw żywicą mocznikowo-formaldehydową (warstwa wewnętrzna), a na­stępnie żywicą melaminowo-formaldehydową (warstwa zewnętrzna). Nasycanie odbywa się przez dwukąpielową impregnację papieru, przy czym żywica stosowana do pierwszego nasycania powinna szyb­ciej utwardzać się w czasie naprasowywania i wolniej płynąć niż żywica używana do drugiego nasycania. Zróżnicowaną reaktywność oraz płynność żywic otrzymuje się po dodaniu odpowiednich modyfi­katorów oraz różnych rodzajów i ilości utwardzaczy. Charakterystycz­ne dla tej metody wprowadzenie do drugiego nasycania odpowiedniej
ilości wolniej utwardzającej się żywicy (bardziej płynnej podczas prasowania) zapewnia uzyskanie powłoki laminowanej o dobrze za­mkniętej powierzchni i odpowiednich właściwościach dekoracyjno ochronnych brw. Ze względu na krótki czas utwardzania żywic sto­sowanych do nasycania nadzwyczaj ważny jest czas, w którym film przebywa w gorącej prasie przed osiągnięciem pełnego ciśnienia praso­wania. Zakłada się więc, że czas od momentu styku nasyconego papieru z płytą grzejną do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia prasowania, nie może przekraczać 20% całkowitego czasu prasowania. Na przykład przy czasie prasowania wynoszącym 40 s na ruch powrotny przenoś­nika załadowczego i zamknięcie prasy pozostaje 8 s. Krótki czas kontaktu jest ważny, aby nie dopuścić do nadmiernej kondensacji żywicy zawartej w filmie przed uzyskaniem właściwego ciśnienia praso­wania. Czasem krytycznym jest również okres, w ciągu którego gotowa zalaminowana płyta znajduje się na płycie grzejnej po otwarciu prasy. Jeśli jest on zbyt długi, to następuje nadmierne utwardzenie żywicy, co w konsekwencji powoduje pękanie dolnej płaszczyzny laminatu – meble kuchenne. W celu złagodzenia tego zjawiska stosuje się zasadę utrzymywania nieco niższej temperatury dolnej półki prasy w stosunku do górnej.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: