Etyka biznesu

Od dziesięciu lat w Polsce zachodzą gwałtowne zmiany w życiu gospodarczym. Zmiany na najwyższych szczeblach władzy w naszym kraju zapoczątkowały przemianę systemu gospodarczego  z gospodarki sterowanej centralnie do gospodarki rynkowej. Nastąpił gwałtowny wzrost liczby podmiotów gospodarczych, ożywienie wymiany handlowej z zagranicą. Gospodarka zaczyna rządzić się swoimi własnymi prawami. Po długim okresie pustych półek powoli weszliśmy w okres przewagi podaży nad popytem. Jak zachowuje się młody polski biznes? Jak powinien się zachowywać? Pytanie to dotyczy nie tylko wspomnianych już nowo tworzonych firm. Dotyczy ono także przedsiębiorstw z dłuższą tradycją, które muszą dostosować się do nowych realiów.
Etyka biznesu jest poczuciem odpowiedzialności menedżerów i pracowników za zgodność sposobów i rezultatów działania przedsiębiorstwa z obowiązującymi w danym społeczeństwie normami etycznymi. Według dr Rudzińskiej-Ludwiczyńskiej: “Etyka i moralność oznacza aktualne standardy, wartości i praktyki lub przekonania obowiązujące w świecie biznesu, określające etos tego świata jako całości, bądź jego fragmentów”. Prawo ogranicza działalność przedsiębiorstwa “od zewnątrz” natomiast etyka jest ograniczeniem “od wewnątrz”. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw oznacza obowiązek wprowadzania społecznych kryteriów do procesów podejmowania decyzji strategicznych oraz do ich realizowania zapewniającego kojarzenie szeroko rozumianych korzyści zewnętrznego i wewnętrznego środowiska z własnym interesem jednostek gospodarczych. Działania i decyzje w biznesie wywołują nie tylko ekonomiczne i prawne, lecz także etyczne problemy. Dotyczą one stosunków z pracownikami, tworzenia produktów i ustalania cen, pozyskiwania nabywców za pomocą reklamy i innych rodzajów promocji, dostarczania produktów za pośrednictwem kanałów dystrybucji, obsługi nabywców, dokonywania sprzedaży i osiągania zysków. Wymaga to jednoznacznej oceny co jest dobre i złe w podejmowanych działaniach przedsiębiorstwa w świetle wartości uznawanych przez przedsiębiorcę, menedżera i pracowników, sformułowanych w misji przedsiębiorstwa, kodeksie etycznym i wynikających z nich priorytetach, metodach i sposobach działania na rynku. Etyka biznesu wymaga przestrzegania zasad moralnego, uczciwego i lojalnego postępowania w stosunku do nabywców i pracowników, a zwłaszcza przy posługiwaniu się metodami i technikami marketingu dla badania opinii, postaw i zachowania się konsumentów, dla wytwarzania, oferowania i sprzedawania produktów i usług, wyznaczania cen, zapewniania dostępności produktów i wygody ich wyboru. Szczególne znaczenie ma przestrzeganie zasad etyki w prowadzonej działalności promocyjnej, reklamie, aktywizacji sprzedaży itp., co wymaga rzetelnego informowania, a nie manipulowania nabywcami za pomocą nieetycznego oddziaływania na ich uczucia, emocje i zachowania. Konieczne jest także nastawienie na ograniczanie zysku w tych przypadkach, gdy dążenie do maksymalizacji zysku może prowadzić do działań niezgodnych z zasadami etyki i naruszających zasadę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Nie ma nieetycznego biznesu, są tylko nieetycznie prowadzone interesy. Począwszy od lat siedemdziesiątych w Europie i w Ameryce, na skutek narastającej krytyki postępowania nieuczciwych przedsiębiorców, etyka biznesu, marketingu i zarządzania stały się przedmiotem nauki i praktycznych uregulowań.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Komentarze zablokowane.