Fundusze inwestycyjne.

Każdy pewnie słyszał o funduszach inwestycyjnych. Podstawową funkcją funduszy inwestycyjnych jest inwestowanie powierzonych im przez osoby trzecie środków. Oczywiście fundusze pobierają sobie prowizję za zarządzanie naszymi środkami. Na rynku jest cała masa towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), które powstają, szczególnie w ostatnim czasie jak grzyby po deszczu, bez względu na koniunkturę giełdową.

Fundusze inwestycyjne możemy podzielić na kilka grup np.:

Fundusze Akcyjne tzw. agresywne, które lokują większość powierzonego im kapitału na giełdzie. Procentowy udział aktywów funduszu zaangażowanych na rynku akcji określony jest zawsze w statucie funduszu. Cechują się dużą zmiennością wartości inwestycji i sporym ryzykiem związanym z rynkiem akcji. Rekomendowany okres inwestycji – 5 lat i dłużej

Fundusze Zrównoważone (Hybrydowe) – inwestujące część kapitału w akcje, a cześć w bezpieczniejsze dłużne papiery wartościowe. Tu ryzyko jest już nieco mniejsze niż w przypadku funduszy akcyjnych, co nie oznacz, że nie można na takim funduszu stracić. Rekomendowany okres inwestycji – min 3 lata.

Fundusze obligacyjne – jak sama nazwa wskazuje inwestują w obligacje skarbowe. W przypadku funduszy obligacyjnych ryzyko jest już niewielkie, ale również i zyski są zwykle znikome. Rekomendowany okres inwestycji – min. 1 rok.

Fundusze rynku pieniężnego inwestują w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, takie jak na przykład bony skarbowe albo krótkoterminowe obligacje Skarbu Państwa. Rekomendowany okres inwestycji – min. 0,5 roku.

Fundusze inwestycyjne można również podzielić na otwarte i zamknięte:

Fundusze otwarte – to fundusze, których jednostki uczestnictwa możemy na bieżąco nabywać i umarzać. Wartość jednostki ustalana jest zwykle w danym dniu po zamknięciu sesji giełdowej. Należy jednak pamiętać, że złożenie zlecenia umorzenie jednostek uczestnictwa w funduszu nie oznacza wcale ich umożenia po wycenie z zamknięcia sesji giełdowej w ten sam dzień. Robiąc na przykład komputerowe zleceniu umorzenia jednostek, może być ono zrealizowane np. dopiero następnego dnia albo jeszcze później. Dlatego szczególnie istotne w przypadku inwestowania w fundusze otwarte jest zachowanie spokoju w krytycznych sytuacjach na giełdzie. Jednostek uczestnictwa nie sprzedamy od razu tak jak akcji. Może się okazać, że wycena nastąpi akurat w najgłębszym punkcie korekty tuż przed odbiciem. Oczywiście z drugiej strony spadki mogą okazać się dużo bardziej dotkliwe niż to przewidujemy. Dlatego inwestując w otwarte fundusze najlepiej kupować jednostki uczestnictwa w “dołkach”, gdy są tanie i wyznaczyć sobie progi, przy których będziemy umarzać jednostki by nie ponieść dotkliwych strat. Spekulowanie na funduszach jednak jest dość trudne ze względu na długotrwały proces przebiegu transakcji, podczas gdy giełda zmienia się bardzo dynamicznie. Inne długookresową metodą może być zakup jednostek na 5-10 lata i nie interesowanie się nimi za bardzo, ale dość trudno nie interesować się swoimi pieniędzmi gdy media trąbią o kryzysie na giełdzie. Jednak w tak długim okresie czasu jest bardzo mało prawdopodobne, aby fundusz nie przyniósł zysków.

Fundusze zamknięte – zakupujemy certyfikaty inwestycyjne w okresie tak zwanej subskrypcji. Jednostki te kupowane są na jakiś ustalony wcześniej okres. Zwykle jest to okres od 3 lat wzwyż. W czasie trwania inwestycji nie możemy wypłacić pieniędzy z funduszu, ale możemy sprzedawać certyfikaty inwestycyjne innym osobom/podmiotom.

Warto również wspomnieć o tak zwanych Funduszach parasolowych. Ten rodzaj funduszu powstał w celu ominięcia tak zwanego podatku Belki. Składają się one z grupy funduszy, między którymi możemy przerzucać kapitał w wypadku złej koniunktury na giełdzie. Przeprowadzamy wtedy konwersje jednostek uczestnictwa z jednego funduszu do drugiego. Fundusze parasolowe to nic innego jak fundusze funduszy.