Sód i potas dla sportowców

Ci, którzy podchodzą do kulturystyki poważnie, doskona­le wiedzą, jak ogromna rolę w kształtowaniu sylwetki ciała odgrywa odpowiedni sposób odżywiania się. Ale niestety, nie wszyscy podchodzą do tego tematu dokładnie i profe­sjonalnie. Większość ćwiczących przykłada ogromną wagę do prawidłowego spożycia białek i węglowodanów, nato­miast niewiele uwagi poświęca innym ważnym zagadnie­niom żywieniowym, jak choćby spożyciu składników mine­ralnych. Tymczasem to właśnie one odgrywają ogromną rolę w regulacji wielu procesów metabolicznych na pozio­mie komórkowym. Relatywnym rozwiązaniem są odżywki dla sportowców. Niewątpliwie małe zainteresowanie tą problematyką wynika z faktu, że nawet specjaliści od spraw żywienia w sporcie wy­powiadają się z pewną rezerwą na temat konieczności zwięk­szania spożycia składników mineralnych wśród osób obciążo­nych wysiłkiem fizycznym. Według wielu naukowców nie ma wystarczających dowodów na powszechniejsze występowanie tego typu niedoborów. Nawet u niektórych wyczynowych spor­towców, mimo bardzo niskiej podaży niektórych minerałów, nie stwierdza się objawów klinicznych, związanych z ich ni­skim spożyciem. Na konferencji w Lozannie w 1991 r., w pod­sumowaniu stwierdzono, że tylko w kilku badaniach udoku­mentowano korzystny wpływ suplementacji składników mine­ralnych na zdolność do wysiłku.Jednak mimo braku entuzjastycznych doniesień, problema­tyki tej nie należy całkowicie lekceważyć. U wielu osób, które z różnych przyczyn ograniczają różnorodność pokarmów oraz zmniejszają ogólną kaloryczność diety, może wystąpić ryzyko niedoboru wielu mikro i makroelementów. Dotyczy to szczegól­nie takich składników, jak np. sód i potas, które niejednokrotnie zawierają takie odżywki jak gainer.

Sód oraz Potas należą do grupy makroelementów i odpowiadają głównie za utrzymanie właściwego ciśnienia osmotycznego w płynach ze­wnątrz- i wewnątrzkomórkowych. Uczestniczą w utrzymaniu prawidłowej pobudliwości komórek mięśniowych i nerwowychoraz regulują przepuszczalność błon komórkowych. Potas wchodzi ponadto w skład licznych enzymów i w znaczący spo­sób kontroluje syntezę białek i glikogenu. Podczas zwiększone­go wysiłku fizycznego, organizm traci znaczne ilości tych składników z potem. Dlatego niezbędnym elementem prawi­dłowej odnowy żywieniowej po treningu jest uzupełnienie ich niedoboru w diecie. Zwiększone zapotrzebowanie na potas można pokryć wypijając większą ilość soków warzywnych i owocowo-warzywnych po zakończeniu treningu. Sporo pota­su jest też w pomidorach, bananach, szpinaku, fasolach. Z pokryciem większego zapotrzebowania na sód nie ma raczej problemów. Bogatym źródłem tego pier­wiastka jest większość produktów spożywczych, szczególnie produkty solone i wędzone, a także pieczywo i gatunki wędlin.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: