Zasady gospodarowania odpadami.

Każdy kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien zapobiegać powstawaniu tych odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko. Jeżeli nie udało się zapobiec powstaniu odpadów do obowiązków ich wytwórcy będzie należało zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku. Te odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi należy unieszkodliwić zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Jednym z ważniejszych przedmiotów gospodarki odpadami są opakowania i odpady opakowaniowe. Jest to duża grupa odpadów dlatego ich wytwórcy muszą zapewnić odzysk i recykling na określonym ustawą poziomie. Samodzielna realizacja tego obowiązku jest trudna, ustawa narzuca wiele ograniczeń na przedsiębiorców decydujących się właśnie na to rozwiązanie. Nie wywiązywanie się z tego obowiązku zmusza przedsiębiorcę do uiszczenia opłaty produktowej. Opłata produktowa to koszt, którego można uniknąć nawiązując współpracę z organizacją odzysku. Organizacje odzysku to jedno z trzech rozwiązań jakie ma do wyboru przedsiębiorca obciążony obowiązkiem odzysku i recyklingu opakowań.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: